§ 1. Definicje

 1.  Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.tytkafit.pl.
 2. Usługodawca – Toscania sp. z o.o. z siedzibą: ul. Kurpińskiego 24, 64-140 Włoszakowice NIP 6972310688 REGON: 302631899
 3. Produkt – program dietetyczny o łącznej kaloryczności od 1000 kcal do 3000 kcal, dowożony jednorazowo, codziennie w zestawie na który składa się od 3 do 5 zbilansowanych posiłków. Każdy posiłek posiada etykietę z nazwą dania (tj. Śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja oraz ilością kalorii).
 4. Każda tacka z posiłkiem została opatrzona etykietą zawierającą: nazwę posiłku wraz z kalorycznością, wariant diety, nazwę dania, sposób spożycia, wartość energetyczną, makroskładniki, termin przydatności do spożycia.  Posiłki po dostarczeniu do czasu spożycia powinny być przechowywane w lodówce. Każdy zestaw jest spakowany w torbę z logo TYTKA FIT
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę z Usługodawcą.
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 8. Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pomocą Serwisu internetowego, której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta Produktu lub Towaru.
 9. Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Usługodawcy.
 10. Okres abonamentowy – okres czasu, w trakcie którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta dostawę Produktu.
 11. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający dokonanie zamówienia.
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta klienta.
 13. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Towar – wszelkie towary prezentowane w Serwisie internetowym, nie będące Produktem w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa: rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.tytkafit.pl, oraz zasady: zawierania, realizowania i rozwiązywania umów, prawa i obowiązki klienta i sprzedawcy, odstąpienie od umowy oraz postępowanie reklamacyjne.
 2. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Usługodawcę określa „Polityka prywatności” Serwisu internetowego.
 3. Klient korzystający z usług Usługodawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.
 5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowania obowiązujące przepisy prawa.
 6. W sytuacji jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych Klient powinien skonsultować z lekarzem możliwość skorzystania z Produktu Tytka Fit przed zamówieniem.

§ 3. USŁUGI I OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Usługodawca za pomocą Serwisu internetowego świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  prowadzenie Konta klienta w Serwisie,
  umożliwienie składania zamówień na Produkty oraz Towary, za pomocą Formularza zamówienia.
 2. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
 3. Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1 lit. a, zawierana jest z Klientem na czas nieokreślony w momencie dokonania przez niego poprawnej rejestracji w Serwisie internetowym za pomocą Formularza rejestracji.
 4. Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1 lit. b, zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Usługodawcy.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usługi elektronicznej świadczonej przez sprzedawcę:
  urządzenie z dostępem do sieci internet (komputer, tablet, smartphone),
  przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies oraz javas script,
  dostęp do poczty elektronicznej.

§ 4. RODZAJE I ZAKRES USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

 1. W celu skorzystania z formularza zamówienia należy :
  a) Wejść na stronę internetową www.tytkafit.pl,
  b) Dla klientów posiadających konto wejść w PANEL KLIENTA, dla klientów, którzy wiedza co chcą zamówić wejść w ZAMÓW, dla klientów poszukujących rozwiązania wejść w DIETY/MENU i po zapoznaniu się z ofertą wejść w ZAMÓW.
  c) Przycisk ZAMÓW przenosi do formularza zamówień, gdzie należy go uzupełnić. W formularzu zamówienia należy wybrać wariant diety, ilość posiłków kaloryczność. Na kalendarzu zaznaczyć czas trwania diety. Po uzupełnieniu tych danych należy wybrać przycisk „dodaj do koszyka”.
  d)W przypadku zgodności zamówienia należy nacisnąć przycisk „PRZEJDŹ DALEJ” Uzupełnij dane do dostawy lub do założenia panelu klienta i wybierz metodę płatności, a następnie naciśnij przycisk „ZAMAWIAM”.
  e)Po prawidłowym złożeniu zamówienia, Sprzedający potwierdza jego przyjęcie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 5.  ZAWARCIE UMOWY ORAZ PŁATNOŚĆ

1.Do zawarcia umowy dochodzi w momencie :

 • prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia poprzez ZAMÓW lub PANEL KLIENTA, zaakceptowania regulaminu oraz uregulowania płatności  
 • W przypadku wyboru przelewu tradycyjnego, zamówienie jest automatycznie przekazane do realizacji, jeżeli chciałbyś anulować to zamówienie prosimy niezwłocznie o wiadomość mailową, w przeciwnym razie zamówienie zostanie zrealizowane i pokryjesz koszty z nimi związane.

2.Płatność zostaje uregulowana w momencie:

 • zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedawcy,
 • przesłania potwierdzenia przelewu sprzedawcy w formacie pdf., które zawiera dane klienta i numer zamówienia.
 • poinformowania sprzedawcy, że płatność zostanie uregulowana w sposób, o którym mowa w ust. 4 pkt. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

3. Płatność należy zrealizować w pełnej kwocie w terminie 2 dni od momentu prawidłowego wypełnienia formularzu zamówienia. W przypadku braku zapłaty w wskazanym terminie, umowa nie zostaje zawarta.

 4.Płatność może zostać wykonana w następujący sposób:

 • przelewem tradycyjnym na rachunek sprzedawcy,
 • za pośrednictwem operatora płatności internetowych,
 • z wykorzystaniem vouchera.

5. Umowa zawierana jest na czas wskazany w zamówieniu. Po upływie tego okresu dochodzi do rozwiązania umowy  

§ 6. Vouchery, akcje promocyjne, kody rabatowe

 1. Sprzedawca ma prawo do dokonywania bieżących zmian cen oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 2. Akcje promocyjne nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 3. Realizacja vouchera odbywa się poprzez wprowadzenie indywidualnego kodu rabatowego podanego na voucherze w polu kod rabatowy podczas składania zamówienia na www.tytkafit.pl. Cena zostanie pomniejszona o kwotę vouchera. Wymagana minimalna płatność przy każdej transakcji to 1 pln.

 4. W przypadku, gdy cena jest mniejsza od kwoty vouchera, klient nie jest uprawniony do otrzymania środków pieniężnych stanowiących różnicę pomiędzy ceną, a voucherem.

 5. Voucher może zostać tylko raz wykorzystany.
 6. Voucher nie podlega wymianie na środku pieniężne

§ 7. Realizacja dostaw

 1. Sprzedawca rozpoczyna realizację dostaw po zawarciu umowy zgodnie z § 4 regulaminu.
 2. Klient jest informowany w sytuacji kiedy sprzedawca nie realizuje dostawy w wybranym przez klienta obszarze.

Dostawa odbywa się od niedzieli do piątku, pod adres i przez okres zgodny ze złożonym zamówieniem.

 • szczegóły: https://tytkafit.pl/catering-dietetyczny-z-dowozem/

3. W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, godziny dostawy wskazane w ust. 3 mogą ulec zmianie.

4. W przypadku gdy umowa obejmuje dni, które nie są dniami roboczymi, sprzedawca dostarcza dostawę na dwa dni.

5. W dni ustawowo wolne od pracy, które są dniami roboczymi, sprzedawca po uzgodnieniu z klientem może zmienić termin dostawy.

6. Sprzedawca będzie anulował wszelkie zamówienia dokonane do miejscowości spoza obszaru dostaw. 

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji umowy w następujących przypadkach:

 • braku dokonania płatności lub też nieuregulowaniu zaległości,
 • braku możliwości uzgodnienia z klientem miejsca i terminu dostawy.
 • rażącego naruszenia przez klienta postanowień niniejszego regulaminu.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia paczki pod wskazanym w zamówieniu adresem jeśli klient nie jest obecny pod wskazanym adresem.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub braku możliwości realizacji w umówionym terminie na skutek nakazów bądź zakazów odpowiedniej władzy państwowej.

§ 8. Reklamacje/Zmiana i anulowanie zamówienia

1. W razie nieprawidłowego sposobu realizacji umowy z niniejszym regulaminem, klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 24h od otrzymania reklamowanego zestawu.

2. Reklamacja powinna zawierać :

• dane klienta,
• numer zamówienia,
• określać na czym polega nieprawidłowa realizacji umowy.
 

3.  Reklamacja powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni roboczych.

5. Przesunięcie na z góry wskazany przez klienta okres może nastąpić online w Panelu Klienta lub telefonicznie/mailowo w terminie dwóch dni roboczych do godz. 12:00 przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

Odstąpienie zamówienia w trakcie trwania jego realizacji jest niedopuszczalne. 

W przypadku naruszenia powyższych terminów Sprzedawca jest uprawniony do obciążenia Klienta kosztami według cen zakupu produktu.

6. Zawieszenie realizacji zamówienia może nastąpić na okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. W przypadku niewykorzystania diety po terminie zawieszenia realizacji zamówienia Sprzedawca jest uprawniony do obciążenia Klienta kosztami według cen zakupu produktu.

§ 9. Odpowiedzialność

 1. Sprzedający realizuje umowę na podstawie danych przekazanych przez klienta w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 2. Sprzedający informuje, że catering dietetyczny może obejmować posiłki, które mogą zawierać składniki uczulające.( Zboża zawierające gluten,Skorupiaki i produkty pochodne,Jaja i produkty pochodne,Ryby i produkty pochodne,Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne,Soja i produkty pochodne,Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), Orzechy, tj. migdały (Amygdalus communis L.), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), orzeszki pekan (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje/orzechy pistacjowe (Pistacia vera), orzechy makadamia lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia), a także produkty pochodne,Seler i produkty pochodne,Gorczyca i produkty pochodne,Nasiona sezamu i produkty pochodne,Dwutlenek siarki i siarczyny,Łubin i produkty pochodne,Mięczaki i produkty pochodne).
 3. W przypadku wątpliwości klienta, co do braku przeciwskazań do spożywania określonych składników, klient powinien skonsultować je z lekarzem.
 4. Klient powinien wybierając Produkty do Zamówienia wybierać te, które nie mają wpływu na jego dolegliwości zdrowotne wpływające na jego dietę, w tym alergie pokarmowe i inne choroby lub dolegliwości, wymagające eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.