fbpx

Regulamin

Regulamin

1 Definicje

 1. Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.tytkafit.pl.
 2. Usługodawca – Toscania sp. z o.o. z siedzibą: ul. Kurpińskiego 24, 64-140 Włoszakowice NIP 6972310688 REGON: 302631899
 3. Produkt – program dietetyczny o łącznej kaloryczności od 1000 kcal do 3000 kcal, dowożony jednorazowo, codziennie w zestawie na który składa się od 4 do 5 zbilansowanych posiłków. Każdy posiłek posiada etykietę z nazwą dania (tj. Śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja oraz ilością kalorii).
 4. Do zestawu dołączone jest menu w formie papierowej z nazwą dnia oraz informacją o kolejności spożywania posiłków. Na menu widnieje również informacja na jaki dzień zostały przygotowane posiłki.  Posiłki po dostarczeniu do czasu spożycia powinny być przechowywane w lodówce. Każdy zestaw jest spakowany w torbę z logo TYTKA FIT, opatrzony kartką z rodzajem diety oraz danymi KLIENTA umożliwiającymi kurierowi dostarczenie zestawu.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę z Usługodawcą.
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 8. Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pomocą Serwisu internetowego, której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta Produktu lub Towaru.
 9. Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Usługodawcy.
 10. Okres abonamentowy – okres czasu, w trakcie którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta dostawę Produktu.
 11. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający dokonanie zamówienia.
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta klienta.
 13. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Towar – wszelkie towary prezentowane w Serwisie internetowym, nie będące Produktem w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

2 Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy regulamin określa: rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.tytkafit.pl, oraz zasady: zawierania, realizowania i rozwiązywania umów, prawa i obowiązki klienta i sprzedawcy, odstąpienie od umowy oraz postępowanie reklamacyjne.
 2. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Usługodawcę określa „Polityka prywatności” Serwisu internetowego.
 3. Klient korzystający z usług Usługodawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.
 5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowania obowiązujące przepisy prawa.

3 USŁUGI I OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Usługodawca za pomocą Serwisu internetowego świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  prowadzenie Konta klienta w Serwisie,
  umożliwienie składania zamówień na Produkty oraz Towary, za pomocą Formularza zamówienia.
 2.  Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
 3. Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1 lit. a, zawierana jest z Klientem na czas nieokreślony w momencie dokonania przez niego poprawnej rejestracji w Serwisie internetowym za pomocą Formularza rejestracji.
 4.  Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1 lit. b, zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Usługodawcy.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usługi elektronicznej świadczonej przez sprzedawcę:
  urządzenie z dostępem do sieci internet (komputer, tablet, smartphone),
  przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies oraz javas script,
  dostęp do poczty elektronicznej.

4 RODZAJE I ZAKRES USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

 1. Sprzedawca świadczy usługę elektroniczną polegającą na udostępnieniu formularza zamówienia.
 2. Sprzedawca nie wymaga posiadania konta na stronie internetowej w celu korzystania z formularza zamówienia.
 3. Usługa elektroniczna świadczona jest przez sprzedawcę bezpłatnie.
 4. W celu skorzystania z formularza zamówienia należy :
  wejść na stronę internetową,
  wybrać rodzaj diety,
  uzupełnić formularz zamówienia. W formularzu zamówienia należy wskazać dzienne zapotrzebowanie kaloryczne oraz wskazać czas trwania diety i datę jej rozpoczęcia. Po uzupełnieniu tych danych należy nacisnąć przycisk „dodaj do koszyka”,
  w przypadku zgodności zamówienia należy nacisnąć przycisk „przejdź do kasy i ustal adres dostawy”,
  uzupełnić dane i wybrać metodę płatności a następnie nacisnąć przycisk „złóż zamówienie”,
  po prawidłowym złożeniu zamówienia, Sprzedający potwierdza jego przyjęcie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5  ZAWARCIE UMOWY ORAZ PŁATNOŚĆ

1   Do zawarcia umowy dochodzi w momencie :

 • prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, zaakceptowania regulaminu oraz uregulowania płatności,
 • złożenia zamówienia telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, które obejmuje: dane osoby składające zamówienie, adres dostawy, rodzaj i kaloryczność zestawu, zaakceptowania regulaminu oraz uregulowaniu płatności.

2    Płatność zostaje uregulowana w momencie:

 • zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedawcy,
 • przesłania potwierdzenia przelewu sprzedawcy w formacie pdf., które zawiera dane klienta i numer zamówienia.
 • poinformowania sprzedawcy, że płatność zostanie uregulowana w sposób, o którym mowa w ust. 4 pkt. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

3    Płatność należy zrealizować w pełnej kwocie w terminie 2 dni od momentu prawidłowego wypełnienia formularzu zamówienia. W przypadku braku zapłaty w wskazanym terminie, umowa nie zostaje zawarta.

4    Płatność może zostać wykonana w następujący sposób:

 • przelewem tradycyjnym na rachunek sprzedawcy,
 • za pośrednictwem operatora płatności internetowych,
 • z wykorzystaniem vouchera.

5    Wykonanie płatności, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 i 4 może zostać zrealizowany jedynie w przypadku składania zamówienia telefonicznego ( tu czekamy na opinię )  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamówienia na strone internetowej

6    Sprzedawca potwierdza zawarcie umowy poprzez wysłanie e-maila do klienta.

7    Umowa zawierana jest na czas wskazany w formularzu zamówienia. Po upływie tego okresu dochodzi do rozwiązania umowy

6 Vouchery, akcje promocyjne, kody rabatowe

1    Sprzedawca ma prawo do dokonywania bieżących zmian cen oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

2    Akcje promocyjne nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

4    Realizacja vouchera odbywa się przy złożeniu zamówienia telefonicznego  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cena zostanie pomniejszona o kwotę vouchera lub też voucher pokryje w pełnej wysokości cenę. W przypadku, gdy cena jest mniejsza od kwoty vouchera, klient nie jest uprawniony do otrzymania środków pieniężnych stanowiących różnicę pomiędzy ceną a voucherem.

5    Voucher może zostać tylko raz wykorzystany.

6    Voucher nie podlega wymianie na środku pieniężne

 1. Realizacja dostaw

1    Sprzedawca rozpoczyna realizację dostaw po zawarciu umowy zgodnie z § 4 regulaminu.

2    Klient jest informowany w sytuacji kiedy sprzedawca nie realizuje dostawy w wybranym przez klienta obszarze.

3    Dostawa odbywa się od poniedziałku do niedzieli, pod adres i przez okres zgodny z zawartą umową. Dostawa diety odbywa się od około 16:30 do 23:30. Na terenie Wrocławia dostawa odbywa się w godzinach nocnych.

 1. W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, godziny dostawy wskazane w ust. 4 mogą ulec zmianie.

5    W przypadku gdy umowa obejmuje dni, które nie są dniami roboczymi, sprzedawca dostarcza dostawę na dwa dni.

6    W dni ustawowo wolne od pracy, które są dniami roboczymi, sprzedawca po uzgodnieniu z klientem może zmienić termin dostawy.

7    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji umowy w następujących przypadkach:

 • braku dokonania płatności lub też nieuregulowaniu zaległości,
 • braku możliwości uzgodnienia z klientem miejsca i terminu dostawy.
 • rażącego naruszenia przez klienta postanowień niniejszego regulaminu.
 • .    Tytka fit zastrzega sobie prawo do pozostawienia paczki pod wskazanym w zamówieniu adresem jeśli klient nie jest obecny pod wskazanym adresem lub nie obiera telefonu w godzinach dostawy cateringu.
 1. Reklamacje/Zmiana i anulowanie zamówienia

1    W razie nieprawidłowego sposobu realizacji umowy z niniejszym regulaminem, klient ma prawo do złożenia reklamacji.

2    Reklamacja powinna zawierać :

 • dane klienta,
 • numer zamówienia,
 • określać na czym polega nieprawidłowa realizacji umowy.

3    Reklamacja powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4    Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni roboczych.

5 Odstąpienie od realizacji zamówienia lub jego zawieszenie przez Klienta może nastąpić online lub telefonicznie w terminie dwóch dni roboczych przed rozpoczęciem Okresu abonamentowego. Odstąpienie od umowy lub jego zawieszenie w trakcie trwania Okresu abonamentowego jest niedopuszczalne. W przypadku jednostkowym zamówień (dostawa jednej diety, na jeden dzień) odstąpienie od realizacji zamówienia lub jego zawieszenie może nastąpić online lub telefonicznie do godziny 14:00 dnia, przypadającego na dwa dni przed dniem realizacji zamówienia. W przypadku naruszenia powyższych terminów Usługodawca jest uprawniony do obciążenia Klienta kosztami według cennika obowiązującego na stronie www.tytkafit.pl(http://tytkafit.pl).  

6 Zawieszenie realizacji zamówienia może nastąpić na okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. W przypadku niewykorzystania diety po terminie zawieszenia realizacji zamówienia Usługodawca jest uprawniony do obciążenia Klienta kosztami według cennika obowiązującego na stronie www.tytkafit.pl

 1. Odpowiedzialność

1    Sprzedający realizuje umowę na podstawie danych przekazanych przez klienta w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

2    Sprzedający informuje, że catering dietetyczny może obejmować posiłki, które mogą zawierać składniki uczulające.( Zboża zawierające gluten,Skorupiaki i produkty pochodne,Jaja i produkty pochodne,Ryby i produkty pochodne,Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne,Soja i produkty pochodne,Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), Orzechy, tj. migdały (Amygdalus communis L.), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), orzeszki pekan (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje/orzechy pistacjowe (Pistacia vera), orzechy makadamia lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia), a także produkty pochodne,Seler i produkty pochodne,Gorczyca i produkty pochodne,Nasiona sezamu i produkty pochodne,Dwutlenek siarki i siarczyny,Łubin i produkty pochodne,Mięczaki i produkty pochodne) Z tego powodu klient zobowiązany jest poinformować sprzedawcę o wszelkich alergiach pokarmowych, dolegliwościach i chorobach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożycia określonych produktów spożywczych.

3    W przypadku wątpliwości klienta, co do braku przeciwskazań do spożywania określonych składników, klient powinien skonsultować je z lekarzem.

4    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych klientowi oraz szkód, które powstały w związku z nieodpowiednimi informacjami przekazanymi sprzedawcy oraz braku konsultacji lekarskiej.

 1. Postanowienia końcowe

1    Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

2    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

3    W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4    Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

5    Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

6    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszego kateringu - skontaktuj się z nami, a nasz dietetyk rozwieje wszystkie wątpliwości i pomoże Ci dobrać idealną dietę dopasowaną do Twoich potrzeb i stylu życia.

  TELEFON

  +48 785 858 575

  EMAIL

  kontakt@tytkafit.pl